Producten KSI/Research Centre nieuwe stijl

Publicatie Internationaal Ondernemen

In opdracht van de School of Business is in januari 2013 de digitale publicatie ‘Internationaal Ondernemen’ verschenen. De bundel bestaande uit interviews met sleutelfiguren uit bedrijfsleven, onderwijs en netwerkorganisaties in Noord-Nederland brengt de internationale dimensie van sociale innovatie nader in kaart en de mogelijkheden die hier liggen voor het noordelijk bedrijfsleven. De focus ligt daarbij op de kansrijkheid van grensoverschrijdend ondernemerschap met Noord-Duitsland. De voorzitters van de Raden van Advies van de opleiding Logistiek & Economie, Gerrit Hes, en International Business & Management Studies (IB&MS), Jan Zeinstra, behoren tot de geïnterviewden. Hes, directeur van Koopman Logistics Group BV, constateert dat dienstverlening in de genen van de student moet zitten. ‘Het is belangrijk je te kunnen verplaatsen in de problemen van de klant. Daar moet je dan een oplossing voor kunnen verzinnen die dan ook nog geld oplevert.’ Volgens hem komt het er in zijn bedrijfstak vooral op neer dat een student goed moet kunnen rekenen en zich ondernemerskwaliteiten eigen dient te maken. Financieel deskundige Zeinstra, tot voor kort voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, onderkent dat ondernemen in toenemende mate een grensoverschrijdend proces is. ‘Wij moeten studenten opleiden die internationaal hun weg vinden.’ De medewerker van de 21ste eeuw dient vaardigheden te bezitten die wereldwijd nuttig zijn, constateert Zeinstra.

Sociale innovatie hangt als communicerende vaten samen met andere vormen van samenwerken in de (proces)keten, arbeidsparticipatie en het versterken van het ondernemingsklimaat en (mede in verband met de ontwikkeling van een kenniseconomie) een internationale oriëntatie in de regio.Vakkennis en technologische innovaties alleen zijn in het nieuwe era niet genoeg om een hogere efficiency, dynamiek en arbeidsproductiviteit te realiseren binnen bedrijven. Het succes van innovaties drijft voor 25 procent op technologische innovatie en voor 75 procent op sociale innovatie, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Sociale innovatie raakt aan belangrijke kernbegrippen zoals goed werkgeverschap, ondernemerschap, leiderschap en persoonlijke talentontwikkeling.

‘Nederlanders zijn bereid zich flexibel op te stellen. Je kunt internationaal alleen maar zaken doen als je je wilt aanpassen. (..) Er ligt in Duitsland een aantrekkelijke markt en nog wel zo dichtbij. Voor sommige mensen is de grens nog echt een barrière, terwijl mijn ervaring leert dat je met al die belemmeringen goed om kunt gaan. Er bestaat geen grens in het zakendoen. Er liggen volop mogelijkheden.’

Commercieel directeur recycling groep Virol, Freerk Potze, alumni heao Emmen.
Bron: ‘Internationaal ondernemen’, bundel in opdracht van KSI, Research Centre School of Business over grensoverschrijdend ondernemen geschreven door Fokko Bosker.


EconomieLab

‘Voor het zoeken naar onorthodoxe oplossingen voor economisch getinte problemen en het aangaan van een relatie met het werkveld heeft de School of Business een Economisch Laboratorium opgezet. Het EconomieLab streeft twee doelen na:
1. Studenten leren wat de effecten zijn voor economische regelingen en afspraken in bedrijven en bij overheden. Zo zien zij hoe de theorie in de praktijk werkt (of juist niet werkt). Daarnaast wordt hierdoor hun creativiteit geprikkeld om andere oplossingen te bedenken.
2. Bedrijven, overheden en non-profit organisaties kunnen economisch getinte problemen die zij ervaren en waarvoor zij zo mogelijk een oplossingsrichting hebben ontwikkeld, laten testen in het EconomieLab. Zij krijgen daardoor inzicht in de werkelijk te verwachten effecten en zo nodig advies om de ontwikkelde maatregel bij te stellen zodanig dat deze wel het beoogde effect heeft.’

‘De werkwijze in het EconomieLab is als volgt: Er is een simulatiespel ontwikkeld waarin bedrijven iets produceren. Het spel is getest binnen de huidige economische structuur met een arbeidsmarkt, overheid die belastingen int zoals btw, inkomstenbelasting en sociale lasten, banken die geld verstrekken, grondstoffenleveranciers en een consumentenmarkt. De eerste resultaten van een simulatie waaraan studenten en docenten meewerkten zijn veelbelovend. De betrokkenen geven aan dat zij dankzij de spelsituatie de praktijk beter doorzien. Binnen dit model van de huidige economische werkelijkheid kunnen we allerlei regels en afspraken veranderen, nieuwe bedenken en dan nagaan wat de effecten zijn op de economische activiteiten.’

Piet van Elswijk, lector ‘Economie op Mensenmaat’ verbonden aan de School of Business.

----------------------------------------------------------------------

‘De bedrijfseconoom zal veel meer naar buiten gericht moeten zijn, veranderingsgericht en meer op processen moeten sturen dan op administratieve handelingen. De systemen doen de details, wat ondernemers nodig hebben zijn financiële medewerkers die strategisch kunnen denken en daarin kunnen adviseren en meesturen. We zitten echt aan de vooravond van grote veranderingen. De School of Business stelt zich gelukkig open op om studenten op een goede manier bij de vragen die in het werkveld leven te betrekken. Het is ook aan het bedrijfsleven de weg naar de onderzoeksfaciliteiten van de economische opleidingen in Emmen te vinden. Dat hoeft zeker niet van een kant te komen. Juist in toekomstige krimpregio’s zijn onderzoeksprojecten van het EconomieLab die een uitweg uit de sociaaleconomische malaise bieden toe te juichen.’

Drs. Roelie Lubbers-Hilbrands, partner van BDO Audit & Assurance, tevens lid van de Raad van Advies van Bedrijfseconomie.


----------------------------------------------------------------------

BindNu

In het onderzoeksproject BindNu worden in nauwe samenwerking met Rabobank Emmen en Omstreken diverse deelprojecten ontwikkeld die gekoppeld zijn aan de problematiek van de krimpregio’s. Het project valt binnen het thema ‘Innovatie in werkprocessen’. De bevolking in de regio Emmen en omstreken krimpt en vergrijst. Een probleem waar veel regio’s in Noord-Nederland mee kampen. Een oplossing wordt gezocht in het samenbrengen van partners. De krachtenbundeling heeft tot doel innovatie te faciliteren en de leefbaarheid te bevorderen. De partners naast de bank zijn wooncoöperatie Domesta, zorggroep Tangeborgh, de Kamer van Koophandel in Zuidoost Drenthe en Stenden Hogeschool. Het zijn lokale- en regionale partijen die er belang bij hebben dat de regio een aantrekkelijke plek blijft om te werken en te leven. Nieuwe samenwerkingsverbanden scheppen nieuwe ongedachte kansen.

‘Stenden Hogeschool werkt aan de opzet van een aanpak van de krimpproblematiek. Een aanpak die na de opzet van het project ook de potentie in zich heeft om zonder externe subsidiëring te kunnen blijven voortbestaan. De kern van deze aanpak is gebaseerd op het wegnemen van de vele schotten tussen allerlei budgetten. Krimpregio’s vormen een ideale proeftuin. We kunnen de boel dan aan de gang houden. Ik sta te popelen om in het noorden een dergelijk experiment in te richten. Misschien dat de voedingsbodem nu beter is. Het zou fantastisch zijn als we in Noord-Nederland zo’n afspraak met verschillende betrokken partijen kunnen maken. In mijn oplossing ligt de sleutel weer bij het ondernemen en de ondernemer.’

Alexander Grit, senior onderzoeker School of BusinessVoor meer informatie over Stenden hogeschool kunt u bellen met ons Informatiecentrum, 058-244 1441