Projecten KSI/Research Centre

Projecten KSI/Research Centre

Vanaf het eerste initiatief voor de oprichting van een Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) is in samenwerking met bedrijven en brancheorganisaties, landelijke en regionale kenniscentra, medewerkers van Stenden Hogeschool en studenten veel werk verzet om sociale innovatie nader te definiëren, de bewustwording rond sociale innovatie te vergroten en projecten vorm te geven om sociale innovatie in het bedrijfsleven te realiseren. De opbrengst van die inzet is merkbaar op de werkvloer van veel bedrijven, maar ook in innovatieve, nieuwe diensten en producten. De Expertmeeting ‘de beroepsbeoefenaar van 2020 in Noord-Nederland’ op dinsdag 12 juni 2012 markeerde het begin van een nieuwe fase van sociale innovatie in Noord Nederland. Als terugblik op de afgelopen periode en vooruitblik naar het verder ontwikkelen van het sociaal innovatieve gedachtegoed werd bij die gelegenheid een magazine gepresenteerd met een inspirerende serie van activiteiten en bedrijfscases van het KSI. Inmiddels is er aan het project KSI een follow up gegeven met de inbedding van het kenniscentrum in het Research Centre van de School of Business.


Het KSI heeft zich in de periode van 2008 tot 2012 toegespitst op het verhogen van de arbeidsproductiviteit door het anders organiseren van arbeid, het beter benutten van de talenten van mensen (werknemers en werkgevers), het ontwikkelen van arbeidsverhoudingen, de arbeidsparticipatie en het vernieuwen van producten, diensten en (productie)processen om daarmee een betere concurrentiepositie voor bedrijven te creëren. De werkzaamheden van het KSI passen binnen het sectorplan HBO Noord-Nederland 2010 – 2015, Scholen voor Ambitie dat vier noordelijke HBO-instellingen voorjaar 2010 presenteerden. Bij het zoeken naar oplossingen en het helpen van organisaties deze oplossingen te implementeren, werd binnen tal van projecten en een breed scala aan activiteiten in samenwerking met het bedrijfsleven een evenwichtige balans gezocht tussen de belangen van mens (werknemer, werkgever), organisatie (bedrijven, Kamer van Koophandel en de brancheorganisaties) en maatschappij (bijvoorbeeld gemeenten en provincies).

Huidige projecten Research Centre

De projecten die op dit moment vorm krijgen onder de paraplu van het Research Centre zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de thema’s die voortkomen uit de KSI-periode zoals diversiteit, gezondheidsmanagement, arbeidsparticipatie, talent ontwikkeling, productiviteit, innovatie in werkprocessen en leiderschap, herontwerp van economische processen en logistiek. Bij elk thema is tevens vanaf het begin de aansluiting gezocht bij een partner uit het werkveld. Op deze manier heeft het Research Centre direct praktische relevantie voor het werkveld. Studenten werken onder leiding van onderzoekers of lectoren gericht aan concrete vraagstukken en leveren daarmee een bijdrage aan kennisvalorisatie. Op deze wijze wordt de kennis geschikt gemaakt voor economische- en/of maatschappelijke benutting.

Voor meer informatie over Stenden hogeschool kunt u bellen met ons Informatiecentrum, 058-244 1441